در آبان ماه 1401 و در راستای مسئولیت اجتماعی برند اکتیو، تعداد 50 هزار عدد سمپل پودر ماشین لباسشویی اکتیو جهت مصارف داخلی به موسسات خیریه از جمله: موسسه خیریه بچه های آسمان، خدمات بهزیستی دختران خیام، خیریه لبخند ایتام کودکان بدسرپرست، موسسه کودکان سرطانی بهنام دهش پور و بیمارستان بهارلو ارسال گردید.