گزارش تفسیری مدیریت

 

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

 

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

 

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

 

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹