اعضای کمیته ریسک

تجارب تاریخ عضویت در کمیته انتصابات آخرین مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی
عضو هیئت مدیره و معاون مالی شرکتهای  مختلف بورسی و غیربورسی – به مدت ۲۲ سال ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ دکترا حسابداری عضو کمیته رامین جعفری علمداری
مدیر عامل فارکو شیمی
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده ایران
مشاور مدیر عامل هنکل پاک‌وش و مشاور مجموعه زرین
مدیر کل خرید و تدارکات در شرکت پاک‌وش و هنکل پاک‌وش
۲۸/۱۲/۱۴۰۲ کارشناسی ارشد مدیریت عضو کمیته حمزه شهیدی

عضو هیئت مدیره شرکت گروه سپهر پلاستیک پدیده

عضو هیئت مدیره شرکت گل فوده

مشاور مدیرعامل شرکت پدیده شیمی پایدار

مدیر عامل شرکت مدیریت سرمایه پدیده پایدار

نائب رئیس شرکت مدیریت سرمایه پدیده پایدار

۲۸/۱۲/۱۴۰۲ کارشناسی ارشد مدیریت رئیس کمیته شهاب الدین فاضلیان
۲۸/۱۲/۱۴۰۲ عضو کمیته هادی قانعی
۲۸/۱۲/۱۴۰۲ عضو کمیته ابوالفضل جعفرآبادی