اعضای کمیته انتصابات

تجارب تاریخ عضویت در کمیته انتصابات آخرین مقطع تحصیلی رشته تحصیلی عضو مالی عضو مستقل سمت نام و نام خانوادگی

عضویت در هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده و

تعاونی صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی
ریاست و عضویت در هیئت مدیره شرکت های پدیده شیمی قرن

و گروه پایدار، فاران شیمی و هلدینگ دارویی گلرنگ
معاون توسعه صنعتی گروه صنعتی گلرنگ / بیش از ۴۰ سال فعالیت در صنعت شوینده

 

۲۸/۱۲/۱۴۰۲ کارشناسی شیمی خیر خیر رئیس کمیته سیدمحمدباقر فاضلیان
مدیر عامل فارکو شیمی
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده ایران
مشاور مدیر عامل هنکل پاک‌وش و مشاور مجموعه زرین
مدیر کل خرید و تدارکات در شرکت پاک‌وش و هنکل پاک‌وش
۲۸/۱۲/۱۴۰۲ کارشناسی ارشد مدیریت خیر بله عضو کمیته حمزه شهیدی
ریاست و عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ، حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و عضو کمیته پژوهش‌های مالی و اقتصادی شهرداری تهران ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ دکترا حسابداری مالی بله عضو کمیته کورش شایان