گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

 

گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

 

گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

 

گزارش اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)

 

گزارش صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

 

گزارش صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

 

گزارش صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)

 

گزارش صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)

 

گزارش صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

 

گزارش حسابرسی صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹