گزارش تفسیری مدیریت

 

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به 1398/12/29

 

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به 1399/12/30

 

گزارش تفسیری مدیریت سال مالی منتهی به 1400/12/29

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12ماهه منتهی به 1397/12/29

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12ماهه منتهی به 1398/12/29

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12ماهه منتهی به 1399/12/30

 

گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12ماهه منتهی به 1400/12/29